ആയില്യം 2018 സെപ്റ്റംബർ 8 ശനിയാഴ്ച. ജാതക ദോഷ പരിഹാരം രാവിലെ 10 മുതൽ 1. 30 pm, വരെ

9847245103

kumardileep703@gmail.com
Donations & Offerings
Name Kerala Sarppakkavu Samrakshana Samithi Trust
Account no 3419606641
Bank Central Bank of India
Branch Kodungoor(Vazhoor)
Ifsce code CBIN0280957
Poojas Price
Nurum palum Rs 30
Naga Lakshmi pooja Rs 50
Ayilyam pooja Rs.6000
8-uruli noorum paalum (Gulikan Dosha Parihaaram) Rs.20000
KAALASARPA_DOSHA PARIHAREM Rs.22000
ASHTA NAGA PUJA Rs.800
thattil noorum paalum(Yearly Once) Rs.100
annadanam Rs.5000
Naagapooja Rs.50
paal paayasam Rs1500
mahavishnu pooja Rs1500
kadum payasam Rs2000
rahu kethu pooja Rs2000
paal-abhishekam Rs40
karikkabhishekam Rs30
archana Rs10
1 Day pooja Rs 1lakh
nagalekshmi pooja Rs50
naga lakshmi pooja Rs 50
nava naga pooja Rs 900
9urali noorum palum Rs 22500

Now Book Your Poojas Online