നാഗപഞ്ചമി 2018 ഓഗസ്റ്റ് 15 ബുധനാഴ്‌ച്ച

9847245103

kumardileep703@gmail.com

കേരള സർപ്പക്കാവ് സംരക്ഷണ സമിതി

അനന്തൻകാവ് നാഗലക്ഷ്മി ക്ഷേത്രം

Welcome To Ananthankavu

"അനന്തൻകാവിൽ ആയില്യം "


Ananthankavu Nagalakshmi Temple is an ancient sacred grove. The environmentally sensitive temple with Snakes. This is the only sacred groves(surppakavu) with 1000years(2008) old idols of Naga Lakshmi with Nagaraja Ananthan. The only Nagalakshmi Temple in Kerala.


"Welcome to Ananthankavu, feel the power of Naga Lakshmi Devi".

Opening only on Ayilyam(monthly once). Devotees can attend without cast and religion.

Main Poojas

Ayilyam Pooja

Every month ayilyam (monthly once). This temple will open for traditional Naga Pooja. Pooja conducted by Karala Brahmins. The main pooja and noorum palum will start at 10am. This pooja offering for the blessing of Naga Raja Anathan and Naga Lekshmi Devi

Kala Sarppa Dosha Pariharam

This is horoscope dosha pariharam offering according to Birth Chart Graha Sthithi ( kundali).It can be a yoga or dosha based on other planets conjunct with rahu or ketu, owners of houses occupied by rahu , ketu and planets aspecting it and also position of them from lagna. This Kalasarpa yoga has more effects on country/mundane horoscopes rathen than on human horoscopes.

8 URULI NOORUM PAALUM

This is the biggest pooja and very important Pooja for the blessing of Ashta Nagas(8 Naga Rajas) and Naga Laksmi. The eight most important serpent gods called Ashta Nagas are Anantha, Vasuki, Thakshaka, Karkkotaka, Shankha, Gulika

Thanthiri mukhyan Bramasree chennas dineshan namboothirippad
Melshanthi Radhakrishnan Namboothiri

Know Us More

Now Book Your Poojas Online